АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Гра на народних інструментах

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю

024- Хореографія

Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 02 Культура та мистецтво

Кількість кредитів – 6ЄКТС

Методи навчання

Практичні заняття із застосуванням   відео та аудіозаписів.

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Загальна кількість годин -180

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції:

-

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

85

24

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульний контроль

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1- ІІІ (2015-2018)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                 І-VI

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження

-аудиторне: 1 година

-самостійна робота: 1,1 год.

95

156

Форми підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і СРС

Мова навчання - українська

1/1

1/7

Передумови навчання

Гра на народних інструментах

Мета і завдання навчальної дисципліни – початкове оволодіння елементами гри на народних музичних інструментах, формування елементарних виконавських навичок, засвоєння основних принципів роботи над музичним твором, оволодіння навичками адаптації нотних текстів до умов педагогічної діяльності.

Програма навчальної дисципліни: Формування початкового рівня виконавської майстерності гри на народних інструментах (постановка виконавського апарату, оволодіння основними виконавськими штрихами та прийомами гри на інструменті). Робота над інструктивним матеріалом (вправи, гами). Вдосконалення набутих навичок гри на інструменті початкового рівня (ознайомлення з основними принципами відтворення особливостей фактури, динаміки, фразування, артикуляції, ознайомлення з поняттям музичної форми, практичне відтворення набутих знань на матеріалі обраних творів). Формування елементарного рівня гри на народних інструментах на інструктивному та художньому матеріалі, оволодіння навичками адаптації нотних текстів до умов педагогічної діяльності..

Бібліографія: Михайленко М. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі.  К., 2003. Чеченя К. Мій острів - гітара. Київ, 2015. Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти, К.:1997. Мірек А. Основи постановки акордеоніста. –К, 1974. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., 1980. Скляр І. Київсько-харьківська бандура. К,1971. Андрюшенков Г. Початкове навчання гри на балалайці, -Л.1993; Лисенко М. Методика навчання гри на домрі. –К.1990.

Методичне забезпечення: Протягом занять студентам демонструються відео та аудіо записи, здійснюється інструментальний показ.

Реєстрація на навчальну дисципліну: студент обирає спеціалізацію при вступі на програму.

Зауваження: Бажане початкове володіння грою на народних музичних інструментах., а також елементарні знання у галузі історії, теорії музики та виконавства.

Факультет: мистецтв

Адреса 01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 11, телефон: 486-99-36, факс. 486-89-95

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

На сайті 95 гостей та користувачі відсутні