АНТОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАРОДОЗНАВСТВО І ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з спеціальністю 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвсього

НПУ імені М.П.Драгоманова

Опис навчальної дисципліни ВВ1.2.01

Народознавство і фольклор України

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр і назва)

01 освіта/педагогіка

Кількість кредитів 3-

Методи навчання:

Вербальні (розповідь, бесіда, пояснення, поточний коментар);

Методи мотивації мистецького навчання (заохочення, навчальна дискусія, ділові ігри, інсценізація зразків музичного фольклору);

Інтерактивні («Дебати в стилі телевізійного ток-шоу», «Студент в ролі викладача»);

Образно-демонстраційні

(демонстрація різних жанрів музичного фольклору, художня ілюстрація словесних пояснень);

Теоретичні (аналіз фольклорного твору, колективне узагальнення висновків);

Емпіричні (тестування);

Тренінг креативності мислення;

Евристичні (евристичне бесіда, евристичний полілог)

Спеціальність

014.13 Середня освіта

(музичне мистецтво) (код, назва)

Загальна кількість годин -

90

 

Денна

Заочна

Освітній рівень

(бакалавр, магістр)

Бакалавр

Лекції

26

8

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна/вибіркова

вибіркова

8

4

Форми поточного контролю

Аналіз фольклорного твору (письмово)

Модульний контроль

(тестування)

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

другий

   

Індивідуальні робота:

Семестр

четвертий

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год):

$1-         аудиторне:

$1-         самостійна робота:

56

78

Форма підсумкового контролю

Залік

(усне опитування відповідно до програмних вимог)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання -

українська

2/3

1/6

               

Мета та завдання навчальної дисципліни: на основі формування у студентів етнопедагогічного мислення за рахунок вивчення духовної спадщини та культурних традицій нашого народу забезпечити його підготовку як висококваліфікованого фахівця з належним рівнем інтелектуальних та професійних якостей; розширити музично-професійний світогляд майбутніх вчителів музики та художньої культури за рахунок синкретичності фольклору;

Програма навчальної дисципліни. Основні закономірності формування та розвитку українського народу. Духовна та матеріальна культура українців.

Бібліографія: .Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004. 2.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990 3.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996 4.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996. 5.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994. 6. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

Методичне забезпечення: протягом занять студентам роздають мелодіх фольклорних творів, відео- та аудіозаписи для аналізу.

Реєстрація на навчальну дисципліну: шляхом тестування.

Зауваження: необхідні знання з теорії музики, аналізу музичних форм.

Лектор: Строгаль Тетяна Юріївна

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 486-99-36.


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАРОДОЗНАВСТВО І ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвсього

НПУ імені М.П.Драгоманова

І Основна мета засвоєння курсу - на основі формування у студентів етнопедагогічного мислення за рахунок вивчення духовної спадщини та культурних традицій нашого народу забезпечити його підготовку як висококваліфікованого фахівця з належним рівнем інтелектуальних та професійних якостей.

ІІ Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності.

Курс «Народознавство і фольклор України» надає можливість збагатити музичні враження студентів, сприяти розвитку їх музичного смаку, а також накопичити пісенний багаж для занять у школі та роботи у хоровому колективі на основі вивчення зразків музичного фольклору України.

ІІІ Завдання дисципліни: на базі надання конкретного обсягу знань про український народ, багатство і гуманітарну наповненість його культури показати універсальні важелі механізму появи і розвитку явищ традиційно-культурної спадщини українського народу; забезпечити розуміння самобутності і творчої сили українського народу як повноцінного суб’єкту розвитку цивілізації; виховати національну гідність, свідомість та патріотизм майбутніх учителів музики на основі самоусвідомлення приналежності до свого народу;

IV Основні завдання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

Володіти системними знаннями в царині основних закономірностей розвитку музичного фольклору;

Розширити обсяг знань в галузі засад теорії фольклору;

Творчо використовувати музичний фольклорний матеріал в різних видах професійної діяльності

Здобуті компетентності:

Вміння провести усну або письмову презентацію з проблем історичних та сучасних тенденцій розвитку української національної культури

Здатність до письмової та усної комунікації з проблем розвитку явищ традиційно-культурної спадщини українського народу від первісного мистецтва до фольклору з урахуванням його синкретичності та педагогічного потенціалу;

Спроможність до досконалого яскравого виконання зразків українського музичного фольклору

Вміння інтегрувати знання з основ теорії фольклору до багажу наявних знань щодо аналізу музичного твору для створення анотацій, наукового рецензування тощо

Здатність до застосування музично-фольклорного багажу для занять у загальноосвітній школі та роботи у хоровому колектив;

Спроможність до фахового запису автентичних зразків музичного фольклору

Здатність до провадження теоретичної музично-аналітичної діяльності у галузі різних жанрів українського музичного фольклору

Спроможність до активного використання українських народних пісень та їх елементів під час вокально-хорової роботи на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі

Здатність до застосування методів і засобів української народної педагогіки.

IV Короткий зміст дисципліни:

Модуль 1. Основні закономірності формування та розвитку українського народу.

Тема 1.1. Етногенетичні процеси в Україні..

Походження, зміст і визначення терміну етногенез. Концепція про автохтонність українського. Характеристика періоду від епохи первісних людей до епохи Трипільської культури як епохи початку цивілізації. Причини появи первісного мистецтва, його особливості, магічний зміст та образний підтекст. Основні етапи етногенетичних і етнокультурних процесів в Україні, їх характерні риси.

Тема 1.2. Етнічні та географічні назви Української землі. Розселення українського етносу. Сучасне етнографічне районування України.

Зміст поняття етноніміки, її термінологія. Етнічні та географічні назви як невід’ємна частина національної свідомості етносу. Походження географічних назв. Історія становлення української етнографії як окремої наукової дисципліни, її корифеї. Сучасний поділ України на історико-етнографічні зони, їх характерні особливості.

Тема 1.3. Антропологічні типи українців.

Зміст і визначення поняття антропології, формування її як науки, її основоположники. Сучасні антропологічні типи в Україні, їх особливості.

Тема 1.4. Національний характер українців.

Зміст понять національного характеру і ментальності. Національні відмінності як відмінності психології мислення, відображені у мові та розумовій діяльності. Характерні особливості основних соціальних типів українського суспільства, їх відсоткові покажчики. Риси психічного складу українського народу.

Модуль 2. Духовна та матеріальна культура українців

Тема 2.1. Фольклорна творчість.

Класифікація фольклору. Основні положення теорії фольклору. Типи народного багатоголосся. Територіальні, соціальні та індивідуальні стилі. Склад співочих гуртів. Основні форми багатоголосся і функції співаків. Епос. Загальна характеристика, риси епічного стилю. Основні жанри: билини, думи, історичні, балади, співанки-хроніки. Особливості засобів музично-поетичної виразності і стилів виконання. Лірика. Джерела і становлення жанру, його сутність і визначення. Різноманітність тематики ліричних пісень, їх класифікація. Переважність „гуртового” принципу виконання. Характерна структура багатоголосся (заспів, вивод – „горак”, хорова маса) і його типи. Пісні та романси літературного походження як окрема галузь в українській народній ліриці. Жартівливі і танцювальні жанри. Жартівлива пісня як джерело народного гумору, оптимізму, чистоти народної моралі. Соціальний та сатиричний аспект жанру, тематика. Українські танцювальні пісні як невід’ємна частина народного побуту, вираження в них оптимістичного світосприйняття. Тематика та зміст танцювальних пісень, їх характер, музичні особливості.

Тема 2.2. Методика збирання музичного фольклору, техніка запису народної пісні, типові форми етнографічної документації

Навчально-виховні та науково-пізнавальні завдання запису зразків музичного фольклору студентами музично-педагогічних ЕНЗ. Методика збирання фольклору. Специфіка збирання дитячого фольклору. Основні вимоги до запису музичного тексту.

Тема 2.3. Народний музичний театр. Народні музичні інструменти.

Визначення поняття народного музичного театру, його походження і розвиток в Українї. Вертеп як вид народного театру в Україні. Функція музики у вертепі, специфіка музичних жанрів, особливості музичної драматургії. Різноманітність українського народного інструментарію. Функції інструментальної музики в побуті.

Тема 2.4. Вірування, міфологія, демонологія українців.

Визначення понять міфу, міфології, української теогонії. Характерні особливості української міфології, український Олімп. Сюжетно-тематичні особливості в українській міфології, поділ її на цикли за тематикою. Обрядовий фольклор – основа наукової реконструкції основних елементів цієї системи. Виховний потенціал української міфології.

Тема 2.5. Народний календар. Календарно-обрядова фольклорна творчість.

Становлення народного календаря українців як аграрного календаря. Значення народного календаря як системи енциклопедичної народної мудрості. Педагогіка народного календаря.

Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовий фольклор. Його мелодика, ритміка, ладова будова, багатоголосся, особливості

Тема 2.6. Релігійна культура українців.

Формування релігійної свідомості українців на основі індоєвропейської ведійської культури. Визначення і зміст поняття „язичництво”. Поширення християнського віровчення в Україні, його різновиди.

Тема 2.7. Провідні галузі господарства українців. Житло, домашнє господарство та побут. Домашні ремесла та художні промисли.

Сутність і зміст поняття „матеріальна культура”, його нерозривний зв’язок із поняттям „духовна культура”. Породження кількатисячолітньою традицією землеробства системи обрядів, пов’язаних з майбутнім урожаєм. Виховний потенціал обрядового фольклору. Основні напрямки розвитку народного декоративного мистецтва. Значення творчої індивідуальності у формуванні традицій художнього обличчя промислу при відсутності „авторського права” на стильові та сюжетно-тематичні новації. Види народних ремесел та художніх промислів. Українська хата від трипільської доби до сучасності. Сакральне значення елементів інтер’єру. Традиційна їжа українського народу, її ритуальний зміст. Роль одягу та ремесел, пов’язаних із його виготовленням, у матеріальній культурі українців. Виховний потенціал матеріальної культури українського народу.

Тема 2.8. Сімейні відносини та родинно - обрядовий фольклор.

Сімейні відносини та родинно-обрядовий фольклор. Сім’я та сімейний побут. Економічна, виховна, сексуально-емоційна, експресивно-рекреаційна функції сім’ї, функції етнічного та природного відтворення. Сімейні обряди та звичаї, їх зв’язок із біологічним циклом існування людини. Пізнавальне та естетичне значення родинно-обрядової пісенності.

Тема 2.9. Знання українського народу. Українська етнопедагогіка як основа національного виховання. Дитячий фольклор – втілення мудрості українського народу.

Народні знання як сфера втілення виробничого й життєвого досвіду, а також спостереження за явищами природи. Основні галузі. Українська етнопедагогіка як цілісна система, її принципи, методи та завдання. Дитячий фольклор як сегмент народної педагогіки, що відповідає за морально-етичний розвиток особистості, його класифікація.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра теорії та істрії музики, старший викладач Строгаль Тетяна Ю.

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу :

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 26 год., семінарських – 8 год., самостійної роботи студентів – 56 год.

Дисципліна викладається у _ІV_ семестрі.

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004. 2.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990 3.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996. 4.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994. 5.Правдюк О.А. Українська .музична фольклористика. - К.: Наук, думка, 1978. 6.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

VІІІ. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, оцінювання 1 модульної контрольної роботи, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: залік у ІV семестрі.

 

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

На сайті 202 гостей та користувачі відсутні